Auteursrecht en copyright

Copyright

  • Werkwijze
  • Boek
  • Format
  • Script
  • Muziekstuk
  • Songtext
  • Design

Auteursrecht en Copyright

Bescherming van auteursrecht
Wij beheren en registreren het auteursrecht op o.a.: muziek, songtekst, boeken en andere publicaties, kleding, design, bedrijfsmatige concepten, logo’s, technische mallen en tekeningen, gezelschapsspellen en spelregels, tv-formats en filmformats,

Heeft u in de praktijk met bovenstaande “werken” te maken? Neem dan contact op om een check te laten uitvoeren op uw portefeuille.

Wat is auteursrecht?
Artikel 1 van de Auteurswet: Het auteursrecht is het uitsluitend recht van den maker van een werk van letterkunde, wetenschap of kunst, of van diens rechtverkrijgenden, om dit openbaar te maken en te verveelvoudigen, behoudens de beperkingen, bij de wet gesteld.

De hoofdregel bij auteursrecht is dat de maker de auteursrechthebbende is. Dit geldt dus ook als u een website, concept, huisstijl of logo laat ontwikkelen door een designer. U beschikt dus NIET over het auteursrecht hierop tenzij u dit expliciet en schriftelijk hebt laten overdragen. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de hoofdregel (bijvoorbeeld bij leiding en toezicht of dienstverband) waarover wij u graag adviseren. Tevens kunnen wij een contract doornemen of laten opstellen zodat u zeker weet bij welke partij het auteursrecht heeft.

Artikel 10 van de Auteurswet geeft een opsomming van sommige auteursrechtelijke werken:
1. Onder werken van letterkunde, wetenschap of kunst verstaat deze wet:
1. boeken, brochures, nieuwsbladen, tijdschriften en alle andere geschriften;
2. tooneelwerken en dramatisch-muzikale werken;
3. mondelinge voordrachten;
4. choreografische werken en pantomimes;
5. muziekwerken met of zonder woorden;
6. teeken-, schilder-, bouw- en beeldhouwwerken, lithografieën, graveer- en andere plaatwerken;
7. aardrijkskundige kaarten;
8. ontwerpen, schetsen en plastische werken, betrekkelijk tot de bouwkunde, de aardrijkskunde, de plaatsbeschrijving of andere wetenschappen;
9. fotografische werken;
10. filmwerken;
11. werken van toegepaste kunst en tekeningen en modellen van nijverheid;
12. computerprogramma’s en het voorbereidend materiaal;

Ontstaan en registratie auteursrecht
Het auteursrecht is het recht dat de maker van een “werk” heeft. Dit recht krijgt de maker van een werk van rechtswege (automatisch dus op het moment van creatie). Er kan ook sprake zijn van een gezamenlijk auteursrecht afhankelijk van de concrete omstandigheden. Merkenbureau Abcor beheert uw auteursrechten en zorgt – indien nodig – dat deze ook geregistreerd worden als I-depot zodat u ook juridisch kunt bewijzen dat u op een bepaalde datum over auteursrecht beschikt.

 

wat is een model